2016-10-10

Regulamin

REGULAMIN

MIEJSKIEGO  OŚRODKA  POMOCY  OSOBOM  BEZDOMNYM                     I UZALEŻNIONYM W OPOLU

 

 

 

 

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

 

 

§ 1

 

Regulamin określa strukturę organizacyjną, zakres zadań oraz tryb pracy Miejskiego Ośrodka Pomocy Osobom Bezdomnym i Uzależnionym w Opolu, zwanym dalej Ośrodkiem.

 

§ 2

 

Do zadań Ośrodka należy:

1)      prowadzenie profilaktycznej działalności konsultacyjnej, informacyjnej
i edukacyjnej,

2)      udzielanie pomocy psychospołecznej osobom i rodzinom z problemem alkoholowym,

3)      stawianie wstępnej diagnozy uzależnień,

4)      przyjmowanie do izby wytrzeźwień osób w stanie nietrzeźwości,  zakłócających porządek publiczny, znajdujących się w okolicznościach zagrażających ich życiu lub zdrowiu albo zagrażających życiu lub zdrowiu innych,

5)      informowanie osób opuszczających izbę wytrzeźwień o szkodliwości nadużywania napojów alkoholowych, udzielanie schronienia w  noclegowni osobom bezdomnym,

6)      udzielanie schronienia w noclegowni,

7)      udzielanie schronienia w  schronisku  osobom  bezdomnym  które  podpisały     kontrakt socjalny,

8)      w sytuacji kryzysowej udzielanie osobom bezdomnym i samotnym schronienia w hostelu,

9)      udzielanie konsultacji i pomocy medycznej w nagłych wypadkach,

10)  motywowanie do podjęcia leczenia.

 

§ 3

 

Ośrodek współdziała z komisjami do spraw przeciwdziałania alkoholizmowi, poradniami odwykowymi, podmiotami leczniczymi, Miejskim Ośrodkiem Pomocy Rodzinie w Opolu, Ośrodkiem Interwencji Kryzysowej w Opolu, PUP, Policją, Strażą Miejską i innymi instytucjami i organizacjami społecznymi, których działalność ma na celu przeciwdziałanie alkoholizmowi i jego skutkom oraz pomoc bezdomnym.

 

 

 

 

 

II.STRUKTURA ORGANIZACYJNA OŚRODKA

 

 § 4

 

Funkcjonowanie  Ośrodka oparte jest na zasadzie jednoosobowego kierownictwa, służbowego podporządkowania, podziału obowiązków i indywidualnej odpowiedzialności za wykonanie powierzonych zadań.

 

§ 5

 

1.        Ośrodkiem kieruje dyrektor powoływany i odwoływany przez Prezydenta Miasta Opola

2.        W czasie nieobecności dyrektora   zastępuje go główny księgowy.

 

 

§ 6

 

W skład struktury organizacyjnej Ośrodka wchodzą:

1)      dział administracyjno-finansowy,

2)      dział profilaktyczno-terapeutyczny,

3)      izba wytrzeźwień, - miejsc 17

4)      noclegownia:

            a) dla kobiet,- miejsc 25

            b) dla mężczyzn- miejsc 70

5)      schronisko dla bezdomnych,- miejsc 19

6)      hostel dla osób bezdomnych znajdujących się w sytuacji kryzysowej, - miejsc 6.

     

§ 7

 

W Ośrodku są zatrudnieni:

    

1)        pracownicy medyczno - terapeutyczni: lekarz dyżurny ( felczer ), terapeuta, psycholog,

pielęgniarka, pracownik socjalny/aspirant pracy socjalnej, specjalista pracy socjalnej

2)        pracownicy działalności podstawowej: depozytariusze /kierownicy zmian, opiekunowie

       zmian w izbie wytrzeźwień, opiekunowie osób niesamodzielnych

3)        pracownicy administracyjno-finansowi:  główny  księgowy,   samodzielni referenci,  radca     

     prawny,

4)        pracownicy obsługi: pracownicy porządkowi, konserwator, opiekun.

 

 

 

III. TRYB PRZYJMOWANIA I OPIEKI NAD OSOBAMI PRZYJĘTYMI DO OŚRODKA

 

 

1.      Tryb przyjmowania i opieki nad osobami przyjętymi do izby wytrzeźwień

 

 

§ 8

 

 

1.        Do izby wytrzeźwień doprowadza się i przyjmuje osoby, które są w stanie nietrzeźwym, swoim zachowaniem dają powód do zgorszenia w miejscu publicznym lub zakładzie pracy, znajdują się w okolicznościach zagrażających ich życiu lub zdrowiu względnie zagrażają życiu lub zdrowiu innych osób.

2.       Stan nietrzeźwości zachodzi,  gdy zawartość alkoholu w organizmie wynosi lub prowadzi do:

- stężenia  we krwi powyżej  0,5 promila alkoholu albo            

- obecności  w wydychanym powietrzu powyżej 0,25 mg alkoholu w 1dm 3.

3.     Podstawą przyjęcia osoby nietrzeźwej do izby wytrzeźwień jest pisemny wniosek sporządzony przez doprowadzającego. Winien on zawierać  okoliczności, w których dana osoba została zatrzymana oraz opinię lekarza dyżurnego ( felczera ) potwierdzającą stan nietrzeźwości i brak przeszkód przyjęcia do izby wytrzeźwień ze względu na stan zdrowia.

 

§ 9

 

Dyrektor Ośrodka lub osoba odpowiedzialna za izbę wytrzeźwień  odmawia przyjęcia do izby wytrzeźwień osoby doprowadzonej jeżeli:

1)  stan zdrowia tej osoby wg opinii lekarza dyżurnego ( felczera ) wymaga zastosowania środków, którymi Ośrodek nie dysponuje lub których zastosowanie powinno być dokonane                     w  podmiocie leczniczym względnie przez lekarza specjalistę,  

2)    istnieją trudności w procesie diagnostycznym wymagające konsultacji specjalistycznej, badań dodatkowych ( EEG, USG, RTG, badań laboratoryjnych i innych), obserwacji stanu klinicznego w warunkach szpitalnych oraz innych przeciwwskazań związanych z zagrożeniem, powikłaniami zdrowotnymi lub zagrożeniem życia badanego, 

3) stwierdzony został brak objawów nietrzeźwości uzasadniających umieszczenie
w izbie wytrzeźwień,

4)    izba nie dysponuje wolnymi miejscami.

 

                                                                   § 10

 

1.    Lekarz dyżurny ( felczer ) stosuje wszystkie niezbędne dostępne środki do ratowania osoby nietrzeźwej – zgodnie z wymogami wiedzy lekarskiej. W wypadku pogorszenia się stanu zdrowia osoby nietrzeźwej zatrzymanej w izbie wytrzeźwień lekarz dyżurny( felczer ) wzywa pogotowie celem odwiezienia jej do szpitala.

2.  W przypadku stwierdzenia zgonu osoby przebywającej w izbie wytrzeźwień Dyrektor   Ośrodka lub osoba zastępująca dyrektora zawiadamia niezwłocznie właściwego prokuratora oraz Prezydenta miasta Opola.

 

§ 11

 

1.         Badania zawartości  alkoholu w organizmie dokonuje się za zgodą osoby doprowadzonej     do izby wytrzeźwień.

2.  W przypadku odmowy poddania się badaniu osobę doprowadzoną przyjmuje się do izby wyłącznie w przypadku występowania dodatkowych symptomów upojenia alkoholowego potwierdzonych pisemnie przez lekarza dyżurnego ( felczera ) izby w karcie ewidencyjnej.

 

§ 12

 

1.       Od osób przyjętych do izby wytrzeźwień odbiera się na czas ich pobytu depozyty wartościowe , ubraniowe i wszelkie dokumenty, które zostają złożone do depozytu.

2.       Przyjmowanie w depozyt rzeczy osoby przyjętej do izby wytrzeźwień odbywa się protokolarnie. Czynności tych dokonuje osoba odpowiedzialna za  izbę wytrzeźwień                           w obecności opiekuna zmianowego oraz doprowadzającego. Wyżej wymienione osoby potwierdzają zawartość depozytu składając podpis w karcie depozytowej.

3.       Zabrane do depozytu przedmioty wartościowe wyszczególnia się w karcie pobytu określając ich cechy- właściwości, ilość, markę fabryczną, kolor oraz ubytki i skazy.

4.       Przedmioty przyjęte do depozytu z wyjątkiem bielizny, ubrania i obuwia należy przechowywać w kopertach depozytowych przypisanych dla każdego pacjenta, który umieszcza się w szafach żelaznych. Odzież, bieliznę i obuwie, torby i teczki przechowuje się w workach na wieszakach, do których należy dołączyć kartkę z  imieniem i nazwiskiem właściciela.

5.       Przekazanie depozytu podejmującemu zmianę depozytariuszowi odbywa się za pokwitowaniem w raporcie. W przypadku stwierdzenia naruszenia koperty powiadamia się lekarza, który zarządza komisyjne sprawdzanie zawartości naruszonego depozytu; z czynności dokonuje się stosownego wpisu w karcie ewidencyjnej oraz raporcie z dyżuru.

6.       Osobom przyjętym do izby wytrzeźwień na czas ich pobytu można wydać bieliznę zastępczą.  

 

§ 13

 

Osoby przebywające w izbie wytrzeźwień nie otrzymują wyżywienia, natomiast na   ich życzenie podaje się napoje tj.  wodę mineralną.

 

§ 14

 

1.       Osobom przyjętym do izby  wytrzeźwień nie wolno przyjmować odwiedzin ani  przesyłek oraz palić tytoniu.

2.       Osób przyjętych do izby wytrzeźwień nie wolno zatrudnić do prac związanych                      z utrzymaniem czystości i porządku.

3.       Osoby doprowadzone do izby wytrzeźwień nie mogą przebywać w izbie wytrzeźwień dłużej niż 24 godziny.

 

§ 15

 

1.       Zwolnienia z izby wytrzeźwień dokonuje Dyrektor Ośrodka lub upoważniony przez niego pracownik, biorąc pod uwagę opinię lekarza dyżurnego ( felczera ).

2.       Zwolnienie z izby wytrzeźwień powinno odbywać się w miarę możliwości w czasie pozwalającym na normalne przystąpienie przez osoby zwalniane z izby do pracy, zaś                          w godzinach wieczornych w porze zapewniającej sprawny powrót do domu.

3.       Osoby, które zostały zastrzeżone do dyspozycji organów Policji, po wytrzeźwieniu należy przekazać tym organom.

4.       Osobie opuszczającej izbę wytrzeźwień zwraca się przedmioty przyjęte do depozytu za pokwitowaniem odbioru. W wypadku, gdy osoba opuszczająca izbę nie może lub nie chce podpisać odbioru depozytu, kierownik zmiany wydający depozyt powinien w jej obecności oraz świadka ( opiekuna zmianowego ) stwierdzić w karcie ewidencyjnej przyczynę nie złożenia podpisu, a następnie depozyt wydać z adnotacją.

5.       Gdy osoba opuszczająca izbę wytrzeźwień kwestionuje ilość względnie jakość wydanego jej depozytu, kierownik zmiany na tę okoliczność sporządza raport i przekazuje Dyrektorowi Ośrodka.

 

§ 16

 

1.   Doprowadzonych do izby należy traktować poprawnie i otoczyć opieką.

2.  O zastosowaniu przymusu bezpośredniego w stosunku do doprowadzonego do izby decydujelekarz dyżurny ( felczer ) po konsultacji z kierownikiem zmiany.

 

 

§ 17

 

1.       O pobycie w izbie wytrzeźwień osoby małoletniej Ośrodek zawiadamia rodziców lub               opiekunów .                                                                                                                                                   2.   Osoby małoletnie będące w stanie nietrzeźwości doprowadzone do izby wytrzeźwień po wytrzeźwieniu przekazane są rodzicom lub innym opiekunom prawnym, a  w razie braku ich ustalenia bądź zgłoszenia się, najbliższej placówce interwencyjnej.

3.   Osoby małoletnie mogą    być zwolnione, niezwłocznie po udzieleniu pomocy medycznej, na pisemny wniosek rodziców lub innych prawnych opiekunów.

 

§ 18

 

1.  Izba wytrzeźwień prowadzi księgę raportów, w  której sporządza się notatkę z przebiegu dyżuru zmiany, z podaniem daty oraz imiennego składu dyżuru.

2.        Ewidencja osób doprowadzonych do izby prowadzona jest w księdze ewidencyjnej i na kartach ewidencyjnych.

 
   2.   Tryb udzielania schronienia i opieki nad osobami przyjętymi do noclegowni

 

§ 19

 

1.        Udzielanie schronienia w  noclegowni   następuje przez przyznanie tymczasowego miejsca w  noclegowni   osobom   bezdomnym,   pełnoletnim, pozbawione schronienia, w pierwszej kolejności  z  terenu  miasta Opola.

2.        Do noclegowni   mogą  być  przyjęte osoby  bezdomne z  terenu innych gmin. Osoba nie będąca mieszkańcem Opola może być przyjęta do noclegowni, po uzyskaniu skierowania                      z gminy właściwej i po zawarciu porozumienia między gminą właściwą a Ośrodkiem                        w zakresie ponoszenia odpłatności za osobę skierowana do noclegowni.

3.       Przyjęcie   następuje  przez  wpis do rejestru - ewidencji   podopiecznych   na   podstawie dokumentów  stwierdzających tożsamość  lub  oświadczenia.

4.       Przyjęcia do noclegowni dokonują pracownicy wyznaczeni przez  Dyrektora Ośrodka.

5.       Do noclegowni nie mogą być przyjęte osoby chore wymagające opieki lekarskiej, lub opieki ze strony drugiej osoby, osoby niepełnosprawne psychicznie,  których stan zdrowia  zagraża zdrowiu i życiu swemu lub innych osób.

6.       Przyjęcie poprzedzone jest wywiadem środowiskowym lub rozmową wstępną, zapoznaniem się z częścią regulaminu dotyczącą noclegowni i zobowiązaniem do przestrzegania jego postanowień.

7.       Osoba przyjęta winna zapoznać pracownika z faktyczną sytuacją materialną, prawną mieszkaniową, zawodową, rodzinną, zdrowotną i informować go o wszelkich zmianach. Dane                    te objęte są tajemnicą służbową i nie są udostępniane osobom nieupoważnionym.

8.       Osoba korzystająca z usług noclegowni zobowiązana   jest do   zgłoszenia nieobecności trwającej dłużej niż 5 dni. Nieusprawiedliwiona nieobecność spowodowana brakiem takiego oświadczenia może skutkować utratą miejsca w noclegowni.

     

§ 20

 

 1.    Noclegownia jest czynna codziennie. W okresie od 1 listopada do 31 marca w godzinach od 16.00 do 09.00 dnia następnego. W pozostałych miesiącach noclegownia działa od 18.00 do 08.00 dnia następnego. W okresie silnych mrozów lub innych szczególnych sytuacjach osoby mogą przebywać w noclegowni również w ciągu dnia, po uzyskaniu zgody dyrektora Ośrodka lub innej osoby uprawnionej.

2.   W niedzielę i święta wszyscy mogą przebywać w noclegowni. Osoby w wieku emerytalnym lub z określonym znacznym i umiarkowanym stopniem niepełnosprawności, oraz osoby mające zaświadczenie lekarskie o chorobie i niezdolności do pracy mogą okresowo przebywać                      w noclegowni w ciągu dnia po uzyskaniu pozwolenia Dyrektora Ośrodka lub osoby przez niego wyznaczonej.

3.  W noclegowni w godzinach od 8.00 do 18.00 mogą przebywać także osoby bezdomne świadczące prace porządkowe  lub - remontowe na rzecz Ośrodka.

4.  Nie ma prawa wstępu do noclegowni osoba będąca pod wpływem alkoholu lub innych środków odurzających-nawet wtedy gdy została skierowana do placówki przez MOPR Opole lub dowieziona przez Funkcjonariuszy Policji czy Straży Miejskiej.

 

5.   Na terenie noclegowni obowiązuje cisza nocna od 22.00 do 06.00, w czasie której zabrania się korzystania z pralni i kuchni. Wyjątek mogą stanowić osoby pracujące, które zgłoszą pracownikowi noclegowni godzinę wyjścia i przyjścia.

6.        Decyzję w sprawie wyboru miejsca do spania podejmuje pracownik noclegowni, kierując się wiekiem i stanem zdrowia osoby korzystającej z noclegu. W uzasadnionych przypadkach osoba, która korzystała z noclegu, zobowiązana jest do ustąpienia zajmowanego dolnego łóżka.

 

§ 21

 

Dyrektor Ośrodka lub osoba przez niego upoważniona może odmówić przyjęcia do noclegowni jeżeli zgłaszający:

1)       jest w stanie nietrzeźwym,

2)       zachowuje się agresywnie, wszczyna awantury, groźbami usiłuje wymusić wejście                         do Ośrodka,

3)        odmawia udostępnienia do wglądu wnoszonych rzeczy,

4)        odmowa podpisania  przestrzegania regulaminu Ośrodka,

5)       wymaga ze względu na stan zdrowia lub wysoki stopień niesamodzielności, udzielenia pomocy specjalistycznej,

 
3. Tryb udzielania schronienia i opieki nad osobami przyjętymi do schroniska

 

§ 22

 

 1. Udzielanie tymczasowego miejsca w schronisku osobom bezdomnym, pełnoletnim, pozbawionym schronienia, następuje na podstawie decyzji administracyjnej  Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Opolu.
 2. Do schroniska  w pierwszej kolejności przyjmowane są  osoby bezdomne z  terenu  miasta Opola.
 3. Do schroniska  mogą  być  przyjęte osoby  bezdomne z  terenu innych gmin. Osoba nie będąca mieszkańcem Opola może być przyjęta do schroniska, po uzyskaniu skierowania                  z gminy właściwej i po zawarciu porozumienia między gminą właściwą a Ośrodkiem               w zakresie ponoszenia odpłatności za osobę skierowana do schroniska.
 4. Przyjęcia do schroniska dokonują pracownicy wyznaczeni przez Dyrektora Ośrodka.
 5. Przyjęcie poprzedzone jest wywiadem środowiskowym lub rozmową wstępną, zapoznaniem się z częścią regulaminu dotyczącą schroniska i zobowiązaniem do przestrzegania jego postanowień.
 6. Osoba bezdomna przyjęta do schroniska może zostać objęta indywidualnym programem wychodzenia z bezdomności, polegającym na wspieraniu osoby bezdomnej                                        w rozwiązywaniu jej problemów. Osoba bezdomna jest zobowiązana do uczestniczenia                   w zajęciach wyznaczonych w indywidualnym programie wyjścia z bezdomności.
 7. Osoba korzystająca z usług schroniska zobowiązana   jest do usprawiedliwienia każdej nieobecności. Nieusprawiedliwiona nieobecność spowodowana brakiem takiego oświadczenia może skutkować utratą miejsca w schronisku.

 

§ 23

 

1.   Schronisko   jest  czynne  codziennie   przez  całą dobę, j ednak nie  spełnia  funkcji  stałego

  miejsca zamieszkania.

2.  Nie ma prawa wstępu do schroniska osoba będąca pod wpływem alkoholu lub innych   środków psychoaktywnych.

3.   Na terenie schroniska obowiązuje cisza nocna od 22.00 do 06.00, w czasie której zabrania się korzystania z pralni i kuchni. Wyjątek mogą stanowić osoby pracujące, które zgłoszą pracownikowi ośrodka godzinę wyjścia i przyjścia.

 

 

 

§ 24

 

Osoba przebywająca w schronisku poza obowiązkami wynikającymi z rozdział IV niniejszego regulaminu  zobowiązana jest do : ,

1)       nieodpłatnego świadczenia prac porządkowych i gospodarczych na rzecz Ośrodka i gminy Opole, zgodnie ze swoimi możliwościami i umiejętnościami,,

2)       powrotu do schroniska do godz. 22.00,

3)       współpracować z personelem w zakresie polepszenia swojej sytuacji życiowej,

4)       realizowanie indywidualnego programu wyjścia z bezdomności,

5)       przestrzeganie regulaminu Ośrodka

 

§ 25

 

1.         Osoby przebywające w schronisku, które naruszają postanowienia niniejszego Regulaminu,  

      w szczególności:

1)       łamią zasady abstynencji,

2)       uporczywie uchylają się od podjęcia zatrudnienia,

3)       nie realizują ustaleń wynikających z planu zamierzeń readaptacyjnych,

4)      nie przestrzegają zasad zbiorowego współżycia.

5)       uchylają się od odpłatności za pobyt lub nieterminowo  je uiszczają,

 

- będą usunięte ze schroniska czasowo lub na stałe.

 

2.    Osoba wydalona ze schroniska z powodu nadużywania alkoholu lub spożywania go na terenie schroniska może ubiegać się o ponowne przyjęcie po upływie 1 miesiąca od chwili wydalenia.

3.    Osoby wydalone ze schroniska trzykrotnie nie mogą ubiegać się o ponowne przyjęcie. Osoba przebywająca w schronisku traci przyznane miejsce w schronisku, jeśli opuści je bez pisemnego uprzedzenia ( z wyjątkiem zdarzeń losowych- choroby, wypadku itp.) na okres 14 dni.

4.    Ośrodek nie ponosi odpowiedzialności za zdrowie i zachowanie podopiecznego poza terenem placówki.

 

 

 
4. Tryb udzielania usług w hostelu dla osób bezdomnych samotnych i niesamodzielnych               w sytuacjach kryzysowych

 

 

§ 26

 

Korzystanie z usług hostelu jest świadczeniem pomocy  społecznej zgodnie z art. 47 ust. 3 ustawy o pomocy społecznej.

1.      Udzielanie tymczasowego miejsca w hostelu osobom   bezdomnym, niesamodzielnym, pełnoletnim, pozbawionym schronienia,   następuje na podstawie decyzji administracyjnej Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Opolu.

2.      Do hostelu  w pierwszej kolejności przyjmowane są  osoby bezdomne, niesamodzielne, pełnoletnie z  terenu  miasta Opola.

3.       Do hostelu  mogą  być  przyjęte osoby  bezdomne, niesamodzielne  z  terenu innych gmin lub powiatów. Osoba nie będąca mieszkańcem Opola może być przyjęta do hostelu, po uzyskaniu skierowania z gminy właściwej lub po zawarciu porozumienia między gminą właściwą a Ośrodkiem w zakresie ponoszenia odpłatności za osobę skierowaną.

4.       Przyjęcia do hostelu dokonują pracownicy wyznaczeni przez Dyrektora Ośrodka.

5.      Przyjęcie poprzedzone jest wywiadem środowiskowym lub rozmową wstępną zapoznaniem się z częścią regulaminu dotyczącą hostelu i zobowiązaniem do przestrzegania jego postanowień.

6.      Osoba bezdomna przyjęta do hostelu może zostać objęta indywidualnym programem wychodzenia z bezdomności, polegającym na wspieraniu osoby bezdomnej                                  w rozwiązywaniu jej problemów.

7.      Prawo pobytu w hostelu dotyczy okresu 3 miesięcy, jednak w szczególnie uzasadnionych przypadkach może być przedłużone do 6 miesięcy.

8.     Decyzja o przyznaniu pobytu w hostelu Ośrodka może być cofnięta stosowną decyzją Dyrektora MOPR  w przypadku nieprzestrzegania przez osobę przebywająca w hostelu przepisów regulaminu oraz brakiem jej współpracy w rozwiązywaniu trudnej sytuacji życiowej, który to obowiązek wynika z art. 4 ust. ustawy o  pomocy społecznej.

 

 

§ 27

 

1.        Hostel jest czynny codziennie przez całą dobę, nie spełnia funkcji stałego miejsca

       zamieszkania.

2.        Nie ma prawa wstępu do hostelu osoba będąca pod wpływem alkoholu lub innych środków

       psychoaktywnych.

3.        Na terenie hostelu obowiązuje cisza nocna od 22.00 do 06.00, w czasie której zabrania się

       korzystania z pralni i kuchni. Wyjątek mogą stanowić osoby pracujące, które zgłoszą  

       pracownikowi ośrodka godzinę wyjścia i przyjścia.

 

§ 28

 

1.       Osoby przebywające w hostelu, które naruszają postanowienia niniejszego Regulaminu, w

      szczególności:

1)   łamią zasady abstynencji,

2)   nie realizują ustaleń zmierzających do rozwiązania sytuacji kryzysowej ,

3)   nie przestrzegają zasad zbiorowego współżycia.              

- będą usunięte z hostelu czasowo lub na stałe..

2.      Osoba wydalona  z hostelu z powodu nadużywania alkoholu lub spożywania go na terenie Ośrodka  może ubiegać się o ponowne przyjęcie po upływie 1 miesiąca od chwili wydalenia.

3.      Osoby wydalone z hostelu trzykrotnie nie mogą ubiegać się o ponowne przyjęcie. Osoba przebywająca w hostelu traci przyznane miejsce w hostelu, jeśli opuści je bez pisemnego uprzedzenia ( z wyjątkiem zdarzeń losowych- choroby, wypadku itp.) na okres 14 dni.

4.      Ośrodek nie ponosi odpowiedzialności za zdrowie i zachowanie podopiecznego poza terenem placówki.

 

 

IV.  PRAWA I OBOWIĄZKI OSÓB PRZEBYWAJĄCYCH W OŚRODKU

 

§ 29

 

1.        Osoby przyjętej do Ośrodka mają prawo :

1)    poszanowania godności osobistej;

2)    korzystanie z urządzeń sanitarnych, sprzętów i pomieszczeń ogólnego użytku;

3)    łóżka, koca, materaca lub łóżka polowe ( w zależności od możliwości Ośrodka)

4)    w razie konieczności i możliwości Ośrodka, zmianę ubrania,

5)    możliwość przygotowania posiłku we własnym zakresie

6)    przebywanie w placówce w określonych godzinach na poszczególnych działach

 

2.    Osoby przyjętej do Ośrodka umożliwia się

1)     pomoc odzieżową;

2)     pomoc postpenitencjarną, poradnictwo w załatwianiu wszelkich spraw urzędowych 

3)     przyjmowanie gości w świetlicy w godzinach od 10.00 do 18.00;

4)     pomoc w poszukiwaniu zatrudnienia;

5)     uzyskanie informacji o możliwościach pomocy w rozwiązywaniu osobistych problemów;

6)     udział w spotkaniach terapeutycznych.

 

 

§ 30

 

Osoby przebywające w  Ośrodku zobowiązane są do:

1)     przestrzegania ciszy nocnej w godz. od 2200 do 600 rano

2)     utrzymania porządku i czystości w zajmowanych przez siebie pomieszczeniach                              i pomieszczeniach ogólnodostępnych  oraz wokół budynków ośrodka zgodnie z ustalonym harmonogramem,,

3)     dbać o swój wygląd zewnętrzny, higienę osobistą, kulturę słowa i zachowania,

4)       przestrzegania całkowitego zakazu wnoszenia i spożywania alkoholu oraz używania innych środków odurzających na terenie noclegowni,

5)       przestrzegania przepisów p.poż i bhp,

6)      przestrzegania zakazu palenia obowiązuje na terenie całego Ośrodka

7)     wykonywania prac na rzecz ośrodka ( sprzątanie sal, części ogólnodostępnych ośrodka                    i   służbowych,

8)     przestrzeganie regulaminu Ośrodka,

 

 

§ 31

 

1.  Kierownictwo Ośrodka nie odpowiada za wniesione przez korzystających środki pieniężne oraz inne wartościowe przedmioty, jeżeli nie zostały oddane do depozytu.

2.  Osoba bezdomna każdą kradzież, zaginięcie lub uszkodzenie swojej własności, zobowiązana jest zgłosić dyrektorowi Ośrodka lub innej upoważnionej osobie  oraz na Komisariat Policji, pod który podlega Ośrodek.

3.     W chwili opuszczenia przez osobę bezdomną ośrodka bez usprawiedliwienia na okres powyżej 15 dni , pozostawione rzeczy osobiste zostają usunięte z terenu ośrodka ( ulegają likwidacji ). Zabezpieczeniu podlegają przedmioty wartościowe pozostawione w depozycie.

 

 

§ 32

 

1.        Korzystający z Ośrodka ponosi odpowiedzialność za szkody w mieniu wyrządzone działaniem umyślnym i zobowiązany jest do ich naprawienia bądź w naturze bądź                            w ekwiwalencie  pieniężnym. Wyrządzenie szkody o znacznej wartości uzasadniać będzie, niezależnie od roszczeń cywilnoprawnych, także odpowiedzialność karną.

2.        Pracownicy Ośrodka mają prawo kontrolować zawartość wnoszonych na jego teren toreb, reklamówek jak również stan trzeźwości osób korzystających z Ośrodka. Ponadto pracownicy ośrodka mają prawo poddać okresowemu przeglądowi szafki oddane do użytkowania osobom korzystającym z Ośrodka, celem skontrolowania ich  czystości. Rzeczy przeterminowane, brudne, niedozwolone, pracownicy ośrodka lub osoby wyznaczone przez pracowników mają prawo usunąć z terenu ośrodka.

 

 

 

 

§ 33

 

 Na  terenie Ośrodka zabrania się:

1)    wnoszenia i spożywania alkoholu  oraz innych środków psychoaktywnych, ( wszystkie      rzeczy zabronione wnoszone i znalezione na terenie ośrodka będą zabierane i niszczone przez     personel Ośrodka),

2)   palenia tytoniu oraz uprawiania gier hazardowych,

3)   przynoszenia i przechowywania materiałów łatwopalnych, żrących, wydzielających przykrą woń,

4)   używanie grzałek, otwartego ognia oraz wykonywania czynności stwarzających zagrożenie pożarowe,

5)    wszczynania awantur i bójek oraz w nich uczestniczenia,

6)    dokonywania czynów przestępczych i niemoralnych,

7)    niszczenia pomieszczeń Ośrodka oraz jego wyposażenia,

8)    bez zgody Dyrektora Ośrodka wnoszenia na teren noclegowni przedmiotów typu:  meble, sprzęt RTV, sprzęt AGD oraz innych rzeczy, w tym przedmiotów niebezpiecznych ( np. broń palną, noże itd.)

9)    notorycznego stosowania gróźb karalnych wobec mieszkańców oraz pracowników Ośrodka

10)  notorycznego używania wobec pracowników Ośrodka słów powszechnie uznawanych za wulgarne oraz obraźliwe,

11)  notorycznego nieprzestrzegania ciszy nocnej.

 

 

§ 34

 

 

Osoba przebywająca w Ośrodku jest zobowiązana do przestrzegania przepisów niniejszego regulaminu. Rażące naruszenie regulaminu, a w szczególności:

1)      wnoszenie, spożywanie alkoholu, palenie papierosów gdzie obowiązuje zakaz palenia lub

2)      używanie innych środków odurzających na terenie Ośrodka

3)      przebywanie w nim w stanie nietrzeźwym,

4)      wszczęcie awantury, użycie przemocy fizycznej w stosunku  do innych mieszkańców,

5)      naruszenie ich dóbr osobistych,

6)      odmowa wykonywania prac na rzecz Ośrodka

7)      odmowa wykonania  podstawowych zabiegów  higienicznych,  pomimo zachęty                               i oferowanej pomocy ze strony personelu

-  jest podstawą do wydalenia osoby z Ośrodka na czas określony lub stały.

 

 

§ 35

 

Osoba, która utraciła prawo do pobytu w Ośrodku zobowiązana jest do zwrotu opiekunowi wszystkich przedmiotów będących własnością Ośrodka, a danych jej do użytkowania za pokwitowaniem.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 V. OBOWIĄZKI PRACOWNIKÓW OŚRODKA

 

 

§ 36

 

 

1.    Dyrektora Ośrodkapowołuje i odwołuje Prezydent Miasta Opola.

2.        Dyrektor Ośrodka kieruje pracą Ośrodka, organizuje jego działalność, odpowiada za

       należyte wykonywanie zadań.

3.        Dyrektor Ośrodka sprawuje bezpośredni nadzór nad działalnością Ośrodka pod względem

       merytorycznym, finansowym i ekonomicznym, a w szczególności odpowiada za:

1)   przestrzeganie regulaminu Ośrodka  przez personel oraz inne osoby przebywające na terenie Ośrodka;

2)   organizowanie pracy personelu zmianowego oraz systematyczne przeprowadzanie kontroli;

3)   prawidłowości wykonywanych zadań statutowych,

4)   podejmowanie decyzji w sprawach przyjęcia i zwolnienia z izby wytrzeźwień osób do niej doprowadzonych;

5)   współpracę z instytucjami i organami określonymi w § 3;

6)   wnikliwe rozpatrywanie skarg i wniosków;

 

      § 37

 

Do zadań głównego księgowego należy w szczególności:

1)        zastępowanie Dyrektora Ośrodka w czasie jego nieobecności,

2)        właściwe kierowanie i sprawowanie bezpośredniego nadzoru nad działem administracyjno- 

    finansowym,

3)        opracowywanie planów finansowo-budżetowych i kontrola ich realizacji oraz

    opracowywanie sprawozdań finansowo-budżetowych,

4)        nadzorowanie prawidłowego przebiegu windykacji,

5)        sprawdzanie dowodów księgowych pod względem rachunkowym i formalnym,

6)        zatwierdzanie dokumentów do wypłaty zgodnie z klasyfikacją budżetową,

7)        dekretacja dokumentów,

8)        prowadzenie księgowości analityczno-syntetycznej,

9)        sporządzanie poleceń księgowania,

10)    sprawowanie nadzoru merytorycznego nad całokształtem prac inwentaryzacyjnych,

11)    przeprowadzanie kontroli kasy,

 

§ 38

 

Samodzielny referent  odpowiada w szczególności za:

1)        prowadzenie magazynu, prowadzenie kartotek magazynowych,

2)        bieżące oznakowanie sprzętu znajdującego się w użytkowaniu, a także nowo zakupionego,

3)        kontrolę stanu faktycznego inwentarza przez porównanie go z zapisem w księgach

       inwentarzowych,

4)        przyjmowanie gotówki do kasy na podstawie kwitariuszy przychodowych 

       i odprowadzanie jej do banku oraz podejmowanie gotówki z banku,

5)        dokonywanie wypłat gotówki z kasy, sporządzanie raportów kasowych oraz poleceń   

       przelewu,

6)        bieżące sporządzanie upomnień i tytułów wykonawczych oraz zestawień i przekazywanie

       do właściwych terytorialnie organów egzekucyjnych  a w razie zwrotu, nadanie sprawie

       odpowiedniego biegu,

7)        ustalenie adresów miejsca zamieszkania dłużników,

8)        prowadzenie kartoteki ewidencyjnej klientów izby wytrzeźwień na podstawie kart pobytu,

9)        przygotowywanie i prowadzenie wszelkiej korespondencji dotyczącej pism o raty,

       umorzenia dla klienta oraz ilości pobytów dla sądów i policji,

10)    przygotowywanie dokumentacji do umorzeń za pobyt w izbie wytrzeźwień,

11)    obsługa systemu bankowego,

12)    zakup sprzętu, druków oraz innych  materiałów niezbędnych dla działalności Ośrodka,

13)    prowadzenie kartotek osobistego wyposażenia pracowników Ośrodka z zachowaniem

       czasookresu używalności,

14)    prowadzenie dokumentacji kadrowej,

15)    prowadzenie kancelarii, przyjmowanie i wysyłanie korespondencji Ośrodka ,

16)    prowadzenie spraw zakładowego funduszu świadczeń socjalnych Ośrodka,

17)    sporządzanie list płac, rozliczanie zasiłków chorobowych, rodzinnych

       i pielęgnacyjnych, wychowawczych, oraz prowadzenie wszelkiej dokumentacji wynikającej               

      z powyższych czynności,

18)    wykonywanie innych prac zleconych przez przełożonych związanych
       z funkcjonowaniem działu administracyjno-finansowego.

 

§ 39

 

Do zadań radcy prawnego należy w szczególności:

1)        udzielanie porad prawnych  i wyjaśnień w zakresie stosowania prawa,

2)        wydawanie opinii prawnych w tym opiniowanie projektów zarządzeń wewnętrznych,

       instrukcji i regulaminów,

3)        informowanie o zmianach przepisów prawnych w zakresie związanym z funkcjonowaniem  

       Ośrodka,

4)        występowanie w charakterze pełnomocnika  Ośrodka w postępowaniach sądowych,

       administracyjnych i innych.

 

§ 40

 

 Depozytariusz - kieruje pracą zmiany i odpowiada w szczególności za:

1)należyte wykonywanie obowiązków służbowych przez  pracowników na zmianie,

2)       przyjmowanie do izby wytrzeźwień osób doprowadzonych, po stwierdzeniu przez lekarza dyżurnego ( felczera ) stanu nietrzeźwości oraz brak przeciwwskazań do pobytu w izbie,

3)       prowadzenie spraw finansowo-depozytowych związanych z pobytem osób nietrzeźwych               w izbie wytrzeźwień,

4)      wystawianie rachunków i upomnień za pobyt w izbie wytrzeźwień oraz systematyczne rozliczanie się z tych czynności z pracownikiem administracyjno-finansowym,

5)      przyjmowanie protokolarne w obecności osoby doprowadzonej do izby wytrzeźwień,doprowadzającego i opiekuna zmianowego jako świadków depozytu rzeczy osobistych osób przyjętych do izby wytrzeźwień i przechowywanie ich przez okres pobytu w izbie wytrzeźwień,

6)      zabezpieczenie depozytów,

7)umieszczenie zatrzymanych w wyznaczonej sali,

8)       zapewnienie prawidłowej opieki osobom zatrzymanym ( nadzór nad samopoczuciem, udostępnienie toalet, wody do picia),

9)      stały nadzór nad bezpieczeństwem osób zatrzymanych w izbie wytrzeźwień przez system  monitoringowy oraz bezpośrednio na salach pobytu co 30 minut, a na izolatce co 15 minut.

10)     obsługa alkosensora,

11)    powadzenie dokumentacji związanej z przyjęciem i pobytem osoby przyjętej do izby wytrzeźwień,

12)    prowadzenie ewidencji osób doprowadzonych do izby wytrzeźwień,

13)    przyjmowanie opłat od osób przebywających w izbie wytrzeźwień i odnotowywanie tego  faktu w księgach,

14)   właściwe traktowanie osób przebywających w Ośrodku,

15)   dbanie o porządek w szafach z pościelą i kocami.

16)   przyjmowanie osób bezdomnych do noclegowni,

17)   nadzorowanie osób przybywających do ośrodka i kontrolowanie zawartości alkoholu                   

       w organizmie,

18)   prowadzenie rejestru osób przebywających w noclegowni,

19)   nadzorowanie sal noclegowych,

20)   wykonywanie poleceń Dyrektora Ośrodka i głównego księgowego związanych
       z prawidłowym funkcjonowaniem Ośrodka.

 

§ 41

 

Do zadań opiekuna zmianowego  należy w szczególności:

1)        pomaganie lekarzowi dyżurnemu ( felczerowi ) w przeprowadzaniu badania i zabiegów             

       u osób nietrzeźwych w izbie wytrzeźwień oraz wykonywanie na polecenie lekarza

       dyżurnego  ( felczera ) zabiegów higieniczno-sanitarnych,

2)        rozbieranie osób nietrzeźwych i ubieranie im odzieży zastępczej,

3)        przeszukanie doprowadzonego do izby wytrzeźwień, przekazanie odebranych rzeczy lub

       pieniędzy do depozytu, które to czynności wykonuje w obecności doprowadzonego,

            doprowadzającego i kierownika zmiany,

4)        doprowadzenie zatrzymanych w izbie wytrzeźwień do łóżek, zapewnienie zatrzymanym

       dostępu do w.c i napoju,

5)        w razie konieczności obezwładnienie osoby zatrzymanej w izbie wytrzeźwień za pomocą

       pasów bezpieczeństwa,

6)        stały nadzór nad bezpieczeństwem osób zatrzymanych w izbie wytrzeźwień przez system

       monitoringowy oraz bezpośrednio na salach pobytu co 30 minut, a na izolatce co 15 minut.

7)        traktowanie osób zatrzymanych w izbie wytrzeźwień jako osób chorych, wymagających

       pomocy i kontroli,

8)        w przypadku wystąpienia  nieprawidłowości powiadomienie osoby odpowiedzialnej za

       zmianę i lekarza,

9)        wykonywanie zaleceń lekarza, zabiegów higieniczno-sanitarnych oraz dezynfekcji odzieży                  

       i pomieszczeń,

10)    dbanie o porządek w szafach z pościelą i kocami.

11)    dbanie o czystość worków depozytowych,

12)    przyjmowanie osób bezdomnych do noclegowni,

13)    prowadzenie rejestru osób przebywających w noclegowni,

14)    nadzorowanie sal noclegowni,

15)    przydzielanie miejsca noclegowego i wydawanie materaca oraz koca,

16)    kontrolowanie osób przybywających do noclegowni na zawartość alkoholu
       w organizmie,

17)    prowadzenie ewidencji zwrotów wszystkich przedmiotów będących własnością Ośrodka

       przez osoby, które utraciły prawo do korzystania z noclegu lub osoby opuszczające

            noclegownię,

18)    wykonywanie innych dodatkowych poleceń kierownika zmiany związanych
       z prawidłowym funkcjonowaniem Ośrodka.

 

§ 42

 

Do zadań porządkowego należy w szczególności:

1)        pomaganie lekarzowi dyżurnemu ( felczerowi ) w przeprowadzaniu badania i zabiegów               

       u osób nietrzeźwych w izbie wytrzeźwień oraz wykonywanie na polecenie lekarza

       dyżurnego ( felczera ) zabiegów higieniczno-sanitarnych,

2)        rozbieranie osób nietrzeźwych i ubieranie im odzieży zastępczej,

3)        przeszukanie doprowadzonego do izby wytrzeźwień, przekazanie odebranych rzeczy lub

       pieniędzy do depozytu, które to czynności wykonuje w obecności doprowadzonego,   

      doprowadzającego i kierownika zmiany,

4)        doprowadzenie zatrzymanych w izbie wytrzeźwień do łóżek, zapewnienie zatrzymanym 

       dostępu do wc i napoju,

5)        w razie konieczności obezwładnienie osoby zatrzymanej w izbie wytrzeźwień za pomocą

       pasów bezpieczeństwa,

6)        stały nadzór nad bezpieczeństwem osób zatrzymanych w izbie wytrzeźwień przez system

       monitoringowy oraz bezpośrednio na salach pobytu co 30 minut, a na izolatce co 15 minut.

7)        traktowanie osób zatrzymanych w izbie wytrzeźwień jako osób chorych, wymagających

       pomocy i kontroli,

8)        w przypadku wystąpienia  nieprawidłowości powiadomienie osoby odpowiedzialnej za

       zmianę i  lekarza,

9)        wykonywanie zaleceń lekarza, zabiegów higieniczno-sanitarnych oraz dezynfekcji odzieży i

       pomieszczeń,

10)    dbanie o porządek w szafach z pościelą i kocami.

11)    dbanie o czystość worków depozytowych,

12)    przyjmowanie osób bezdomnych do noclegowni,

13)    prowadzenie rejestru osób przebywających w noclegowni,

14)    nadzorowanie sal noclegowni,

15)    przydzielanie miejsca noclegowego i wydawanie materaca oraz koca,

16)    kontrolowanie osób przybywających do noclegowni na zawartość alkoholu
       w organizmie,

17)    prowadzenie ewidencji zwrotów wszystkich przedmiotów będących własnością Ośrodka

       przez osoby, które utraciły prawo do korzystania z noclegu lub osoby opuszczające

       noclegownię,

18)    utrzymanie porządku i czystości pomieszczeń izby wytrzeźwień,

19)    wykonywanie innych dodatkowych poleceń kierownika zmiany związanych
       z prawidłowym funkcjonowaniem Ośrodka.

 

 

§ 43

 

 

Do zadań lekarza dyżurnego ( felczera ) należy w szczególności:

1)        przeprowadzanie badań lekarskich osób doprowadzonych do izby wytrzeźwień
       i w zależności od diagnozy i oceny stanu klinicznego, kwalifikowanie ich do przyjęcia lub            

      skierowanie do placówki służby zdrowia albo do zwolnienia,

2)        zastosowanie pomocy doraźnej, która może być udzielona w izbie wytrzeźwień,

3)        opisywanie w kartach pobytu stanu klinicznego przy przyjęciu jak i w trakcie pobytu

       w  izbie wytrzeźwień,

4)        zarządzenie koniecznych zabiegów higieniczno-sanitarnych u osób przebywających
       w Ośrodku,

5)        sprawowanie nadzoru lekarskiego nad osobami przebywającymi w Ośrodku,

6)        wydawanie zaleceń na stosowanie pasów bezpieczeństwa lub użycia przymusu fizycznego          

       w stosunku do osób zatrzymanych w izbie wytrzeźwień, których stan psychiczny stwarza  

       zagrożenie dla zdrowia lub życia własnego lub otoczenia oraz uczestnictwo przy tych      

      czynnościach, z opisaniem w karcie pobytu powodu i sposobu obezwładnienia,

7)        podejmowanie decyzji, w zależności od stanu klinicznego pacjentów, o konieczności 

       wykonania specjalistycznych badań dodatkowych, konsultacji lub hospitalizacji pacjenta,

8)        udzielanie wyczerpujących informacji pacjentom lub rodzinie - w pełnym aspekcie            

       medycznym - odnośnie nadużywania alkoholu,

9)        kierowanie osób z problemem alkoholowym do placówek specjalistycznych,

       przeprowadzanie rozmów profilaktyczno-terapeutycznych,

10)    udzielanie w nagłych wypadkach pomocy i porady medycznej osobom przebywającym

       w noclegowni.

 

 

§ 44

 

Do zadań pielęgniarki należy w szczególności:

1)      dokonywanie przeglądu stanu czystości osób bezdomnych ubiegających się o pobyt w noclegowni,

2)       pomoc w udzielaniu świadczeń higieniczno-sanitarnych,

3)       kontrola stanu zdrowotnego osób przebywających w noclegowni,

4)       wykonywanie podstawowych zabiegów pielęgnacyjnych.

 

                                                                        § 45

 

Do zadań terapeuty należy w szczególności:

1)        prowadzenie profilaktycznej działalności konsultacyjnej, informacyjnej i edukacyjnej,

2)        prowadzenie grupowych i indywidualnych spotkań terapeutycznych

3)        nawiązywanie wstępnego kontaktu z osobami przebywającymi w Ośrodku,

4)        stawianie wstępnej diagnozy uzależnień,

5)        udzielanie pomocy psychospołecznej osobom i rodzinom z problemem alkoholowym,

6)        motywowanie do podjęcia leczenia,

7)        przygotowywanie dokumentacji sprawozdawczej,

8)        nadzorowanie z wywiązywania się mieszkańców Ośrodka z nałożonych na nich     

       obowiązków i zachowań,

9)       konsultowanie i kierowanie osób przebywających w Ośrodku do innych specjalistów i instytucji udzielających pomocy w zakresie rozwiązywania problemów uzależnień.

10)    wykonywanie innych poleceń Dyrektora Ośrodka.

 

§ 46  

                                                                    

Do zadań  psychologa należy w szczególności:

1)      diagnozowanie zespołu uzależnienia od alkoholu ,

2)      przygotowywanie dokumentacji do Ośrodka Pomocy Społecznej i Opieki Zdrowotnej,

3)      motywowanie do podjęcia leczenia ( uzależnień od alkoholu ) lub utrzymania abstynencji,

4)      prowadzenie procesu psychoedukacyjnego,

5)      wstępna psychoterapia,

6)      przygotowywanie dokumentacji sprawozdawczej,

7)      wykonywanie innych poleceń Dyrektora Ośrodka.

 

 

§ 47

 

Do zadań pracownika socjalnego ( aspirant pracy socjalnej)  należy w szczególności :

1)       przeprowadzanie wywiadów z mieszkańcami noclegowni,

2)       przygotowywanie dokumentacji do ośrodków pomocy społecznej i zakładów opieki

       zdrowotnej,

3)       przygotowywanie dokumentacji sprawozdawczej,

4)       pomoc mieszkańcom noclegowni w załatwianiu formalności związanych z wyrabianiem          

      dokumentu tożsamości, zameldowaniem oraz ewentualnym umieszczeniem osoby

      bezdomnej w ośrodku pomocy społecznej czy zakładzie opieki zdrowotnej,

5)       nadzorowanie zachowywania czystości w noclegowni i schronisku,

6)       organizowanie spotkań okolicznościowych,

7)       informowanie mieszkańców Ośrodka o ich prawach i obowiązkach,

8)       współpracowanie z  ośrodkami pomocy społecznej,

9)       wykonywanie innych poleceń dyrektora Ośrodka.

 

§ 48

 

Do zadań  starszego terapeuty  należy w szczególności:

1)        kontrola i nadzór nad pracą zespołu terapeutycznego,

2)        opracowywanie indywidualnych programów wyjścia z bezdomności,

3)        nawiązanie współpracy z instytucjami aktywizującymi osoby bezdomne,

4)        współpraca z instytucjami opieki społecznej,

5)        prowadzenie sprawozdawczości z zakresu terapii,

6)        opracowywanie programów z zakresu resocjalizacji,

7)        nadzór nad opieką terapeutyczną i socjalną w Ośrodku,

8)        przygotowywanie tematycznych ulotek, spotkań materiałów na stronę internetową.

9)        Organizowanie spotkań terapeutycznych i świątecznych,

10)    wykonywanie innych poleceń Dyrektora Ośrodka.

 

§ 49

 

Pracownik porządkowy wykonuje wszystkie prace związane z utrzymaniem czystości                          w Ośrodku, a w szczególności odpowiada za:

1)        utrzymanie należytego porządku i czystości w salach izby wytrzeźwień, pomieszczeniach

       ogólnego użytku, salach sanitarnych i innych,

2)        dokonywanie zmiany kocy lub bielizny pościelowej na izbie wytrzeźwień,

3)        przeprowadzanie bieżącej dezynfekcji w Ośrodku,

4)        wykonywanie wszystkich zaleceń lekarza dyżurnego ( felczera ), Dyrektora Ośrodka                     

       w związku z utrzymaniem higieny sanitarnej w budynku Ośrodka.

 

§ 50

 

Do zadań konserwatora należy w szczególności:

1)       kontrola pomieszczeń Ośrodka  pod kątem technicznym,

2)       wykonywanie drobnych napraw i remontów Ośrodka,

3)       dbanie o porządek i ład wokół Ośrodka,

4)       zgłaszanie zaistniałych usterek Dyrektorowi Ośrodka lub kierownikowi zmiany.

 

§ 51

 

Do zadań opiekuna osób niesamodzielnych należy:

1)      pomoc i towarzyszenie człowiekowi w codziennych czynnościach z zakresu samoobsługi i higieny osobistej (mycie, kąpanie, ubieranie, czesanie, golenie, pomoc w słaniu łóżka, zmianie bielizny pościelowej), pielęgnowanie oraz dbanie o zdrowie i higienę osobistą osób chorych i niesamodzielnych,

2)      wykonywanie prac porządkowych na terenie Ośrodka

3)      aktywizowanie podopiecznego do zwiększenia jego samodzielności życiowej,

4)      doradzanie w zakresie planowania wydatków lub sposobu spędzania czasu wolnego,

5)      mobilizowanie podopiecznego do aktywnego spędzania czasu wolnego oraz rozwijanie jego zainteresowań,

6)      udzielanie pierwszej pomocy w sytuacjach zagrożenia zdrowia lub życia podopiecznego,

7)      aktywne uczestniczenie w procesie rehabilitacji i aktywizacji podopiecznego oraz wykonywanie określonych zadań pod nadzorem lub na zlecenie lekarza bądź
terapeuty,

8)      kształtowanie pozytywnych relacji interpersonalnych w najbliższym otoczeniu podopiecznego,

9)      udzielanie wsparcia w sytuacjach trudnych, kryzysowych

 

 

§ 52

 

1.      Szczegółowy zakres obowiązków na poszczególnych stanowiskach określają zakresy

            czynności  pracowników.

2.      Zakresyczynności pracowników Ośrodka opracowuje dyrektor Ośrodka.

3.      Z zakresem czynności pracownik zapoznany jest niezwłocznie po przyjęciu do pracy, fakt ten potwierdza podpisem.

4.      Zakres czynności znajduje się w aktach osobowych pracownika.

 

 

V. OPŁATY ZA POBYT I ŚWIADCZONE USŁUGI PRZEZ OŚRODEK ORAZ USTANOWIENIE ZASTAWU

 

§ 53

 

 1. Pobyt  w  noclegowni , schronisku  i  hostelu jest  bezpłatny dla osób  bezdomnych z  terenu

miasta Opola.                                                                                                               

 1. Opłaty,  za pobyt w noclegowni, schronisku i hostelu  osób, dla których właściwe są inne gminy  są pokrywane prze te gminy na podstawie porozumień zawartych pomiędzy właściwą gminą i Ośrodkiem                                                                                                                                 
 2. Odpłatność za pobyt w izbie wytrzeźwień ustalana jest Uchwałą Rady Miasta Opola na podstawie analizy kosztów pobytu jednej osoby.

 

 

VI. CZAS PRACY, DYSCYPLINA PRACY, OGÓLNE OBOWIĄZKI
I  UPRAWNIENIA  PRACOWNIKÓW OŚRODKA

 

 

§ 54

 

 1. Czas pracy pracowników zatrudnionych w Ośrodku nie może przekroczyć 8 godzin na dobę i przeciętnie 40 godzin na tydzień w przeciętnym pięciodniowym tygodniu pracy                        w przyjętym okresie rozliczeniowym z zastrzeżeniem ust. 3
 2. Pracownicy Ośrodka świadczą pracę w podstawowym systemie czasu pracy w godzinach od 7 00  do 1500 od poniedziałku do piątku.
 3. Pracownicy działalności podstawowej oraz obsługi ;tj. :

- lekarz dyżurny,

- kierownik zmiany,

- opiekun zmiany,

- pracownik porządkowy

świadczą pracę w równoważnym systemie czasu pracy, w którym jest dopuszczalne wydłużenie  czasu pracy do 12 godzin na dobę z tym, że czas pracy pracownika nie może przekroczyć 40 godzin w przyjętym pięciodniowym tygodniu pracy w przyjętym okresie rozliczeniowym

 1. W systemie czasu pracy, o którym mowa w ust. 3 stosowana jest praca zmianowa tj. zmiany od 700  1900  i od 1900   do 700  .
 2. Rozkład czasu pracy pracowników o których mowa w ust. 3 ustalany jest w grafikach.
 3. Dla pracowników wykonujących pracę według grafiku dni wolne z tytułu  pięciodniowego tygodnia pracy ustala się w grafiku.
 4. Dla pozostałych pracowników dniem wolnym z tytułu pięciodniowego tygodnia pracy jest sobota.
 5. Grafik musi być sporządzony i przekazany pracownikom co najmniej 1 tydzień przed rozpoczęciem pracy.
 6. Grafik może ulec zmianie w trakcie miesiąca z powodu nieprzewidzianej nieobecności pracownika wynikającej z choroby lub innej nieprzewidzianej wcześniej nieobecności.
 7. Okres rozliczeniowy czasu pracy wynosi 3 miesiące.
 8. Pracownik ma obowiązek przepracowania w miesiącu takiej liczby godzin, jaka wynika
  z normy czasu pracy.
 9. Praca nocna obejmuje godziny od 22.00 do 6.00.Za pracę w godzinach nocnych przysługuje dodatkowe wynagrodzenie. Za każdą godzinę pracy w porze nocnej przysługuje wynagrodzenie w wysokości 20 % stawki godzinowej wynikającej z najniższego wynagrodzenia.
 10. Przybycie do pracy i obecność w pracy pracownicy medyczno- terapeutyczni, administracyjno-finansowi, i obsługi potwierdzają na liście obecności, Pracownicy działalności podstawowej przybycie do pracy odnotowują w Księdze meldunku zmianowego.

 

§ 55

 

 

1.        Pracownicy Ośrodka obowiązani są wykonywać pracę sumiennie i starannie oraz  

       realizować polecenia przełożonych, jeżeli nie są one sprzeczne z przepisami prawa lub 

       umową  o pracę.

2.   Pracownicy Ośrodka obowiązani są w szczególności:

1) rzetelnie i efektywnie wykonywać pracę,

2) przestrzegać ustalony w zakładzie czas pracy,

3) przestrzegać przepisów  i zasad bezpieczeństwa oraz higieny pracy, a także przepisów  przeciwpożarowych,

4) przestrzegać tajemnicy  służbowej,

5) utrzymywać stanowisko pracy w należytym porządku i czystości,

6) przestrzegać przepisów ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych  ( Dz. U. z 2016 r., poz. 922 ).

 

§ 56

 

Naruszeniem ustalonego porządku i dyscypliny pracy jest:

1)      niewłaściwe postępowanie z osobami przebywającymi w Ośrodku,

2)      złe i niedbałe wykonywanie pracy,

3)      nieprzybycie do pracy, spóźnienie się do pracy lub samowolne jej opuszczenie bez

      usprawiedliwienia,

4)      przybycie do pracy w stanie nietrzeźwym lub spożywanie alkoholu w czasie pracy,

5)      zakłócenie porządku i spokoju w pracy,

6)      nie wykonywanie poleceń przełożonych.

 

§ 57

 

1.         Obowiązkiem pracownika jest punktualne rozpoczynanie pracy.

2.         Pracownik potwierdza przybycie do pracy przez złożenie własnoręcznego podpisu na liście           

 obecności.

3.       W przypadku spóźnienia  pracownik powinien niezwłocznie zgłosić się do dyrektora   Ośrodka lub osoby upoważnionej przez dyrektora w celu usprawiedliwienia się.

4.        Późniejsze rozpoczęcie pracy lub jej wcześniejsze zakończenie, a także wyjście godzinach

       pracy poza zakład pracy, wymaga uprzedniej zgody dyrektora Ośrodka lub osoby

            upoważnionej przez dyrektora Ośrodka,.

5.        Do usprawiedliwienia nieobecności w pracy i spóźnienia się do pracy oraz udzielenia

       zwolnienia od pracy i urlopów upoważniony jest dyrektor Ośrodka lub upoważniona przez 

            niego osoba.

6.        Pracownik  powinien  niezwłocznie, nie później  niż w drugim dniu nieobecności  w pracy,

       zawiadomić  dyrektora Ośrodka lub osobę przez niego upoważnioną o niemożności

       stawienia się w pracy i  przewidywanym czasie jej trwania.

7.        Zawiadomienie o nieobecności może nastąpić osobiście, telefonicznie, za pośrednictwem

       innej osoby lub listem poleconym. W przypadku listu poleconego za datę zawiadomienia

            uważa się datę nadania listu w urzędzie pocztowym.

8.        W razie  nieobecności w  pracy  spowodowanej  chorobą pracownika lub członka rodziny

       wymagającą sprawowania przez pracownika osobistej opieki, pracownik obowiązany jest

       doręczyć zaświadczenie lekarskie w dniu przystąpienia do pracy nie  później jednak  niż       

           7 dni od daty jego otrzymania.

 

§ 58

 

 1. Urlop wypoczynkowy udzielany jest pracownikowi zgodnie z planem urlopów.
 2. Plan urlopów sporządza dyrektor Ośrodka, biorąc pod uwagę wnioski pracowników i konieczność zapewnienia normalnego toku pracy Ośrodka.
 3. Z planem urlopów pracownik zapoznany jest  po jego sporządzeniu.
 4. Pracownik ma prawo do żądania czterech dni urlopu wypoczynkowego w roku kalendarzowym w terminie przez niego wskazanym. Pracownik zgłasza żądanie udzielenia urlopu najpóźniej w dniu rozpoczęcia urlopu.

 

§ 59

 

 

 1. Wynagrodzenie za pracę wypłaca się z dołu, najpóźniej w ostatnim dniu miesiąca.
 2. Wypłaty wynagrodzenia  dokonuje się w formie pieniężnej. Za zgodą pracownika wyrażoną na piśmie  wynagrodzenie przelewa się na wskazany  przez niego rachunek bankowy. 

 

 

§ 60

 

 1. Za nieprzestrzeganie przez pracownika ustalonego  porządku  i dyscypliny pracy,  przepisów 

bezpieczeństwa i higieny pracy oraz przepisów przeciwpożarowych dyrektor Ośrodka może stosować:

a)      karę upomnienia,

b)      karę nagany.

 1. Za nieprzestrzeganie przez pracownika przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy lub  przepisów przeciwpożarowych, opuszczenie pracy bez usprawiedliwienia, stawienie się do pracy w stanie nietrzeźwości lub spożycia alkoholu w czasie pracy - pracodawca może również stosować karę pieniężną.
 2. Stosowanie kar następuje według zasad określonych w ustawie z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy ( Dz. U. z 2014 r. poz. 1502 z  późn. zmianami ).

 

 

 

VII POSTANOWIENIA KOŃCOWE

                                                                  § 61

 

1.   Ośrodek posługuje się nazwa skróconą, tj. „MOPOBiU”.

2.   Zmiany w regulaminie będą dokonywane w trybie właściwym dla jego nadania.

 

Załącznik do regulaminu :

           -  Załącznik nr 1 – schemat organizacyjny.

Załączniki

  organizacja.pdf 135,37 KB (pdf) szczegóły pobierz

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się